Hộ tăng

Bố thí và cúng dường như thế nào cho đúng?

09:34 11/12/2019

Nhiều người thắc mắc mỗi khi đến chùa thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh không mấy khá giả làm chỉ vừa đủ ăn thì bố thí và cúng dường sao cho đúng?