Phật Giáo

Hộ tăng

Bốn nguyên tắc thoát khỏi nghèo khổ

11:14 20/02/2020

Nhờ nghèo mà mình thương yêu nhiều người bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên.