Phật Giáo

Phật pháp muôn màu

Bụt là "Phật" hay "Tiên"?

09:49 19/03/2020

Dân tộc ta đã từng gọi Buddha là Bụt ngay từ đầu thế kỷ thứ nhất của Tây lịch và vẫn còn sử dụng từ ấy cho đến ngày nay trong văn chương truyền khẩu.