Phật Giáo

Hộ tăng

Đường tu hành

10:05 09/03/2020

Thực hành chánh niệm tỉnh giác là phương pháp thù thắng, giúp chúng ta cải thiện được nghiệp quá khứ và quả tương lai. Về thân thì chánh niệm và rõ biết trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Về tâm thì chánh niệm và rõ biết về tham, sân, si.