Video

Khắc phục lòng sân hận

09:17 03/04/2020

Muốn tháo gỡ lòng sân lâu dài và dứt điểm thì gút mắc xuất hiện lòng sân với ai, phải tháo gỡ với người đó.