Phật pháp muôn màu

Kinh Lương Hoàng Sám (thể đọc): Quyển 1 - Tiêu trừ mọi nghiệp chướng

00:35 20/11/2020

Đức Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì, tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”, mời quý vị cùng lắng nghe...Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh công đức!

Thực hiện: Thiện Trí