Phật pháp muôn màu

Lắng nghe bài hát: "Lạy Phật Quan Âm" - Thùy Trang

14:15 08/11/2019

Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạn năng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào của đức Phật cũng đều hướng tâm lính lễ, cầu nguyện Ngài Ngài có lòng thương người bao la, nhất là người đau khổ, hoạn nạn, hễ khóc than, kêu cứu là Ngài đến liền.

Thực hiện: Thùy Trang