Phật pháp muôn màu

Lắng nghe bài hát: "Thầy tôi" - Đại đức Thích Thiện Mỹ

14:15 31/10/2019

Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ,xa mẹ lìa cha ,xa xóm làng quê nhà,đi vào cửa phật nương pháp màu học tu. Thời gian dấu bao bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẵng đổi thay ,luôn trao dồi từ bi,trí tuệ sáng ngời,mong sao mai này đem trí nguyện độ sanh...

Thực hiện: Đại đức Thích Thiện Mỹ