Hộ tăng

Mạn đàm về pháp tu lạy Phật

11:09 22/04/2020

Lạy Phật, một pháp tu đơn giản, giúp ta có cơ hội “Quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình”.