Hộ tăng

Nguyên nhân của mê tín

13:57 26/03/2020

Mê tín là bệnh những nhà trí thức đều chê trách, chính quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày một tăng, càng lúc càng lan rộng. Đó là tại sao?