Phật pháp muôn màu

Những lời nói nặng nề và lời dạy của Đức Phật

08:50 28/01/2020

Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng người thiện, người thiện không nhận lời mắng đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc.