Phật pháp muôn màu

Niệm Phật một câu - Phúc sinh vô lượng

09:09 22/03/2021

Trì danh niệm Phật, liền có thể viên thành đạo nghiệp, phúc sinh vô lượng. Một niệm tịnh tín thể nhập vào bể đại nguyện của Phật Di đà có thể siêu việt công hạnh tu tập trong ba A Tăng kỳ kiếp.

Thực hiện: Thượng tọa Thích Minh Quang