Phật Giáo

Phật pháp muôn màu

Nuôi dưỡng từ bi tâm

08:58 12/02/2020

Phật giáo là sự thực hành vô ngã, vị tha, nuôi dưỡng từ bi tâm vô điều kiện, mang lại hạnh phúc, niềm an lạc cho tha nhân, cho chúng sinh khắp cõi Sa Bà.