Hộ tăng

Phật dạy ba phương diện hoằng pháp

10:20 16/01/2020

Đức Thế Tôn thường dạy “Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp”. Im lặng và nói năng là tính năng biểu hiện của nội tâm. Người làm hoằng pháp là hành pháp như thế nào biểu hiện qua ngôn ngữ như thế ấy.