Phật Giáo

Phật pháp muôn màu

Vì sao Phật tử ăn chay?

10:26 14/02/2020

Trong kinh Lăng Nghiêm (Suramgama), Phật nói đến việc cấm ăn thịt: “Những người ăn thịt dù được khai ngộ nhưng khi hết phước báo, ắt phải chìm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử Phật”, vả lại “Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sanh?”