Hộ tăng

Ý nghĩa của chuỗi tràng hạt trong Phật giáo

12:20 08/01/2020

Với Phật giáo, tràng hạt là vật không thể thiếu trên con đường tu học, nó giúp cho việc trì niệm thêm tập trung hơn, là một sợi dây xâu chuỗi các ý tưởng thành một trật tự để từ đó nguời tu học có thể đi sâu hơn vào các trạng thái của Định để làm phát khởi tuệ giác.